همه مابایدقدردان خون شهداباشیم وخدانکندکه پاروی خون شهیدی گذاشته شودودرادامه افزودالان که مادردنیاحرفی برای گفتن داریم ازبرکت خون همین شهداست